«در موضوعات علمی که درک عینی مبنای کارست، عقیدهٔ اغلب نویسندگان و مترجمان بر آن است که ترجمهٔ دقیق میسر است، ولی در موضوع‌های ادبی به دلیل اختلاف سلیقه ها و برداشت های ذهنی نویسنده و مترجم و هم‌چنین تفاوت‌های اصولی چهارچوبه‌های دو فرهنگی که زبان‌های متن و ترجمه به آن وابسته است اشکالات زیادی وجود دارد.» از کتاب اصول ترجمهٔ انگلیسی و فارسی نوشتهٔ دکتر محمدجواد میمندی‌نژاد

طبق این جمله متوجه می‌شویم که ترجمهٔ متون علمی به دلیل اینکه ایهامی در اصل متن وجود ندارد و آن متون معنای صریح و روشنی دارد، به سادگی می‌توانیم متون را ترجمه کنیم.

اما می‌دانیم که مفهوم‌‌پردازی‌های متفاوتی از ترجمهٔ متون ادبی می‌شود و به همین دلیل ترجمهٔ متون ادبی به مراتب سخت‌تر از متون علمی است.

مفهوم دیگری که در ترجمهٔ ادبی مطرح می‌شود این است که گاهی مترجمان تلاش می‌کنند تا در متون ادبی کمیت واژه‌ها را درنظر بگیرند؛ یعنی از ترجمهٔ کلمه به کلمه یا تحت‌اللفظی استفاده کنند. درصورتی که چنین ترجمه‌ای برای متون ادبی کاربرد ندارد و با این روش متن ترجمه برای مخاطب نامفهوم می‌شود. همانطور که دکتر میمندی‌نژاد این نکته را دربارهٔ ترجمه متون ادبی تاُیید می‌کند:

«شاید بزرگترین اشکال کار مترجمان جدید همانا تهیه و چاپ کارهایی است که از نظر کمیت کلمه‌ شماری شده ولی فاقد مایه و روح اصلی است.»