می‌دانم که اگر اهداف مشخصی در ذهن خود پرورش بدهم، می‌توانم به آنها دست پیدا کنم. راه‌های مختلفی برای رسیدن به اهداف وجود دارد.

بهترین و مهم‌ترین آنها تکرار اهداف برای خودمان است. تکرار اهداف می‌تواند ذهنی باشد. به اینصورت که هر روز به آنها فکر کنیم و ارزش داشتن آنها را برای خودمان یادآور شویم

اما آیا تابحال به این فکر کرده‌اید که می‌توانید برای رسیدن به آرزوها و اهداف خود، آنها را روی کاغذ بنویسید؟

لی لاکو کا در این باره می‌گوید: نوشتن هدف، اولین گام برای رسیدن به آن است.

او برای هدف ارزش قائل شده و می‌گوید برای رسیدن به آن، ابتدا بایستی اهداف را روی کاغذ بیاوریم. با نوشتن اهداف، درواقع آنها را برای خود یادآوری می‌کنیم.

یادآوری هر امری در ذهن، به معنای اهمیت آن برای ما است. نوشتن نیز مهم بودن آن امر را برای ما یادآوری می‌کند؛ چرا که ما افکار مهم زیادی درباره هرآنچه که می‌نویسیم، داریم.

من هر وقت می‌خواهم مساله‌ای را برای خودم روشن کنم یا اگر موضوعی برای من مهم باشد، آن را می‌نویسم. نوشتن اطمینان‌خاطری به همراه دارد. نوشتن، این اعتماد را به من می‌دهد که بروم و تمام مشخصات اهدافم را ریزبه‌ریز بنویسم، چون مطمئن هستم تفکر به دنبال نوشتن می‌آید و چه چیزی بهتر از آن است که من درباره اهداف خودم، بارها و بارها فکر کنم و ذهن خود را درگیر موضوع کنم.

برای رسیدن به اهداف، گاهی بهتر است به این فکر کنیم که هدفمان برای رسیدن به اهدافمان چیست و چرا این موضوع برای ما مهم شده است. در آنصورت هضم هدف برای باورهایمان سبک‌تر شده و در این مسیر به ما کمک می‌کند.