درباره فائزه افتخاری فرد

دختری که می‌خواهد زنده‌ بودنش را زندگی کند...